gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประวัติภาคพิเศษ

ประวัติภาคพิเศษ

ประวัติและพัฒนาการของภาคพิเศษ
           ภาคพิเศษมีลำดับการก่อตั้งและให้บริการดังนี้ 

พ.ศ.2517               - ได้มีการเปิดสอนภาคค่ำขึ้นเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่ทำงานในเวลากลางวันได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนคณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจภาควิชาการเงินและภาควิชาการตลาด มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาปีแรกจำนวน 162 คน

 พ.ศ. 2519             -  คณะบริหารธุรกิจภาควิชาการเงินและภาควิชาการตลาดมีผู้สนใจเรียนไม่มาก โดยมีนักศึกษาให้เหตุผลว่าภาควิชาดังกล่าวไม่ตรงกับสายงานที่ทำงานอยู่ มหาวิทยาลัยจึงงดรับนักศึกษาทั้ง 2 ภาควิชา แต่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในภาควิชาการจัดการแทน ส่วนคณะบัญชี มีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับคณะบริหารธุรกิจ กล่าวคือ มีผู้สนใจเรียนไม่มาก เนื่องจากต้องทำงานจึงไม่มีเวลาในการทำแบบฝึกหัดวิชาบัญชี ทำให้มีผลต่อการสอบปลายภาค  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงงดรับนักศึกษาคณะบัญชีเช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ตามนักศึกษารุ่นเดิมก็ยังคงเรียนต่อไปได้จนจบหลักสูตร 

พ.ศ.2521               - มีบัณฑิตภาคค่ำที่จบการศึกษาเป็นรุ่นแรกเป็นบัณฑิตจากคณะบัญชี 23 คน คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด 10 คน และสาขาวิชาการเงิน 17 คน รวมจำนวน 50 คน         

พ.ศ 2525               -  มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคค่ำ คณะบัญชีอีกครั้งหนึ่ง หลังจากงดการรับสมัครนักศึกษาคณะนี้มาถึง 6 ปี ปรากฏว่ามีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อคณะนี้จำนวน 122 คน    จนกระทั่ง ปี 2526 ได้เปิดคณะนิติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายและนิติกรรมต่างๆ ที่ยังไม่จบปริญญาตรี ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในรุ่นแรกนี้ถึง 116  คน           

 พ.ศ.2545              - มหาวิทยาลัยได้งดรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนน้อย อย่างไรก็ตามนักศึกษารุ่นเดิมก็ยังคงเรียนต่อไปจนจบหลักสูตร  


พ.ศ. 2528              - คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสอนภาควิชาการตลาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากงดรับนักศึกษามาตั้งแต่ 9 ปี นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้เปิดสอนภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ในอีก 2 ปี

พ.ศ. 2530              - การเปิดรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาคพิเศษนี้ มีผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและบทบาทของการสื่อสารที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตลาดแรงงานต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้น การเปิดสอนภาคค่ำในภาควิชาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อย  เนื่องจากจำนวนนักศึกษาภาคค่ำเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการด้านต่างๆ กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

 พ.ศ.2537              -ได้มีการตั้งฝ่ายภาคค่ำ เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 โดยอยู่ในสังกัดของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยผู้อำนวยการ อาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายภาคค่ำ 

พ.ศ.2547               - ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกหน่วยงานจาก ฝ่ายภาคค่ำ เป็น ภาคพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้มีการเรียนการสอนเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นภาคพิเศษเพื่อความเหมาะสม

System.String[]
viagra porno porno izle porno porno izle temizlik şirketleri seks hikayeleri porno hikayeleri