gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์

ปรัชญา

บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

ปณิธาน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

วิสัยทัศน์  (vision)
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่ความดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีสุข

พันธกิจ  (mission)
1. สนับสนุนและประสานงานในการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
2. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมดูแลการเรียนการสอนภาคพิเศษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การบริการประสานงาน แก้ปัญหาและช่วยเหลือนักศึกษาภาคพิเศษ
3. เพื่อดูแล จัดการ และควบคุมการสอบของนักศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

System.String[]
viagra porno porno izle porno porno izle temizlik şirketleri seks hikayeleri porno hikayeleri